Screenshots

Here some actual screenshots from the autoform toolbar:

The toolbar:

autoform screenshot

General settings:

autoform screenshot

Toolbar buttons settings:

autoform screenshot

Field context settings:

autoform screenshot

Autoload settings:

autoform screenshot

Autosave settings:

autoform screenshot

Edit values:

autoform screenshot