Screenshots

latest screenshot Taken 9/27/00
Screenshot of the Opensource UI skin An early version of the default Aphrodite skin
Screenshot of the Sullivan skin Sullivan Grape
Screenshot of the Sullivan skin Sullivan Lime
Screenshot of FruityGum skin FruityGum skin (not yet implemented in Aphrodite installation)
Screenshot of FruityGum skin showing View menu FruityGum showing pulldown menu with dragon (not yet implemented in Aphrodite installation)