Annotation of checkyesss/www/screenshots.html, revision 1.15

1.1    petejc   1: <!-- MAIN CONTENT -->
           2: <h5 class="page-header">Screenshots</h5>
           3: 
1.9    treitmay  4: <p>
           5: <strong>Statuszeile + Tool-Tip Fenster:</strong>
1.12   treitmay  6: <table border="1" cellpadding="5px" cellspacing="0"><tr>
1.11   treitmay  7: <td><img src="img/shot1.png"></td>
           8: <td><img src="img/shot11.png"></td>
           9: <td><img src="img/shot12.png"></td>
           10: </tr>
1.10   treitmay  11: </table>
1.9    treitmay  12: </p>
           13: <p>
           14: <strong>Herunterladen der Einzelgespr&auml;chsdaten:</strong>
1.8    treitmay  15: <table border="0" cellpadding="0"><tr><td>
1.13   treitmay  16: <img src="img/shot2.png"></td></tr></table>
1.9    treitmay  17: </p>
           18: <p>
           19: <strong>Men&uuml; (rechte Maustaste):</strong>
           20: <table frame="box" cellpadding="0"><tr><td>
1.13   treitmay  21: <img src="img/shot3.png"></td></tr></table>
1.9    treitmay  22: </p>
1.14   treitmay  23: <p>
1.15  ! treitmay  24: <strong>Optionen:</strong>
1.14   treitmay  25: <table border="0" cellpadding="0"><tr><td>
           26: <img src="img/shot4.png"></td></tr></table>
           27: </p>
           28: 

FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>