Diff for /checkyesss/www/screenshots.html between versions 1.12 and 1.15

version 1.12, 2005/07/10 21:25:24 version 1.15, 2006/04/06 20:43:10
Line 13 Line 13
 <p>  <p>
 <strong>Herunterladen der Einzelgespr&auml;chsdaten:</strong>  <strong>Herunterladen der Einzelgespr&auml;chsdaten:</strong>
 <table border="0" cellpadding="0"><tr><td>  <table border="0" cellpadding="0"><tr><td>
<img src="img/shot2.png"></tr></td></table><img src="img/shot2.png"></td></tr></table>
 </p>  </p>
 <p>  <p>
 <strong>Men&uuml; (rechte Maustaste):</strong>  <strong>Men&uuml; (rechte Maustaste):</strong>
 <table frame="box" cellpadding="0"><tr><td>  <table frame="box" cellpadding="0"><tr><td>
<img src="img/shot3.png"></tr></td></table><img src="img/shot3.png"></td></tr></table>
 </p>  </p>
   <p>
   <strong>Optionen:</strong>
   <table border="0" cellpadding="0"><tr><td>
   <img src="img/shot4.png"></td></tr></table>
   </p>
   

Removed from v.1.12  
changed lines
  Added in v.1.15


FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>