File:  [mozdev] / adblockplusvietnam / www / index.html
Revision 1.3: download - view: text, annotated - select for diffs - revision graph
Tue Mar 10 09:20:07 2009 UTC (10 years, 1 month ago) by loveleeyoungae
Branches: MAIN
CVS tags: HEAD
index.html


<!-- ***************** INFO/NEWS *************** -->
<div id="infoTabs">
<div class="infoTab" id="whats-new">
<h5 class="infoHeader">What's New</h5>
<ul>
<li>News item goes here. </li>
<li>More news items go here</li>
<li><a href="http://www.mozdev.org/">mozdev.org</a></li>
</ul>
</div>

<div class="infoTab" id="other-stuff">
<h5 class="infoHeader">Other Stuff</h5>
<ul>
<li>stuff goes here</li>
<li>more stuff goes here</li>
</ul>
</div>

<!-- alternative image/table base tab works better in NS4 -->
<!--
<div class="infoTab" id="whats-new-image">
<h5 class="infoHeader"><img src="http://www.mozdev.org/sharedimages/whatsnew_top.gif" width="154" alt="What's New"></h5>
<div class="infoItems">
<div>News item goes here</div>
<div>More news item goes here</div>
<div><a href="http://mozdev.org/">mozdev.org</a></div>
</div>
</div>
-->
</div>
<!-- ***************** INFO/NEWS *************** -->

<!-- MAIN CONTENT -->
<p>
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 5px;">Language: <strong>Tiếng Việt</strong> | <a href="/p/adblockplus-vietnam/wiki/EnglishPage">English</a></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</p>
<h1><a name="Adblock_Plus_-_Bộ_lọc_Việt_Nam">Adblock Plus - Bộ lọc Việt Nam</a></h1>
<p><a name="Adblock_Plus_-_Bộ_lọc_Việt_Nam">Một bộ lọc Adblock Plus phụ trợ cho EasyList để gi&uacute;p ngăn chặn quảng c&aacute;o tr&ecirc;n c&aacute;c trang web của Việt Nam. <strong>Quảng c&aacute;o đ&atilde; l&agrave; dĩ v&atilde;ng... ở Việt Nam! :D</strong> </a></p>
<p><a name="Adblock_Plus_-_Bộ_lọc_Việt_Nam">. </a></p>
<h2><a name="Đừng_chỉ_v&igrave;_lười_m&agrave;_bỏ_lỡ_những_điều_tốt_đ"><font color="red">Đừng chỉ v&igrave; lười m&agrave; bỏ lỡ những điều tốt đẹp! Vui l&ograve;ng đọc kĩ trang n&agrave;y, chỉ tốn <i>một &iacute;t</i> ph&uacute;t th&ocirc;i, nhưng n&oacute; sẽ đem lại cho bạn</font> <font color="blue"><i>rất nhiều</i></font> <font color="red">thời gian v&agrave; sự thoải m&aacute;i khi lướt web! :)</font></a></h2>
<ul>
  <li><a name="Đừng_chỉ_v&igrave;_lười_m&agrave;_bỏ_lỡ_những_điều_tốt_đ">11/1/2009: &quot;Bộ lọc Việt Nam&quot; đ&atilde; được t&iacute;ch hợp trong danh s&aacute;ch lựa chọn mặc định của Adblock Plus 1.0.1. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng đăng tin thường xuy&ecirc;n nữa. Tuy nhi&ecirc;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn cập nhật bộ lọc đều đặn (kiểm tra bằng c&aacute;ch nhấn v&agrave;o li&ecirc;n kết </a><a rel="nofollow" href="http://code.google.com/p/adblockplus-vietnam/updates/list">Updates</a> ở tr&ecirc;n).</li>
</ul>
<ul>
  <li>23/12/2008: Đ&atilde; được giới thiệu tr&ecirc;n <a rel="nofollow" href="http://tapchitinhoc.info/play_page.php?id=7109">eChip ĐXVL 416</a> :D <font color="red"><strong>Tuy nhi&ecirc;n, b&agrave;i viết đưa li&ecirc;n kết kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c</strong></font>. Mọi người vui l&ograve;ng đọc hướng dẫn b&ecirc;n dưới để l&agrave;m cho đ&uacute;ng.</li>
</ul>
<ul>
  <li>15/12/2008: Đ&atilde; c&oacute; bộ lọc kết hợp ViệtNam+EasyList+EasyElement đạt ti&ecirc;u chuẩn quốc tế, ĐƯỢC CẬP NHẬT H&Agrave;NG GIỜ bởi ch&iacute;nh t&aacute;c giả của ABP! :D Th&ocirc;ng tin chi tiết ở b&ecirc;n dưới.</li>
</ul>
<p>.</p>
<h2><a name="Adblock_Plus_v&agrave;_EasyList_l&agrave;_g&igrave;?">Adblock Plus v&agrave; EasyList l&agrave; g&igrave;?</a></h2>
<ul>
  <li><a name="Adblock_Plus_v&agrave;_EasyList_l&agrave;_g&igrave;?">Adblock Plus hay ABP (đọc n&ocirc;m na l&agrave; &eacute;t-bl&oacute;c-plớt-ss): l&agrave; một phần mở rộng (extension) của Firefox, đứng thứ 2 trong top c&aacute;c tiện &iacute;ch (add-on) Firefox được tải về nhiều nhất </a><a rel="nofollow" href="https://addons.mozilla.org/vi/firefox/browse/type:1/cat:all?sort=popular">[1</a>]! Adblock Plus d&ugrave;ng để ngăn chặn quảng c&aacute;o, gi&uacute;p bạn kh&ocirc;ng c&ograve;n bị kh&oacute; chịu bởi những quảng c&aacute;o tr&ecirc;n web. <strong><font color="red">Hơn nữa, Firefox sẽ ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng download những th&agrave;nh phần bị chặn, gi&uacute;p đỡ tốn băng th&ocirc;ng v&agrave; mở trang web ra nhanh (đặc biệt hữu &iacute;ch đối với những người d&ugrave;ng internet theo lưu lượng hay dial-up).</font></strong></li>
</ul>
<ul>
  <li>EasyList (đọc n&ocirc;m na l&agrave; i-gi-l&iacute;ts): l&agrave; bộ lọc to&agrave;n cầu (chủ yếu l&agrave; những trang tiếng Anh) cho ABP. Adblock <i>Pro</i> của Internet Explorer (IE) cũng chỉ l&agrave; bản nh&aacute;i KH&Ocirc;NG ĐẦY ĐỦ của bộ lọc EasyList n&agrave;y <a rel="nofollow" href="http://adblockplus.org/forum/viewtopic.php?t=3062&amp;sid=84f60f42e73c6fda49f512f138558a8a">[2</a>].</li>
</ul>
<h2><a name="Bộ_lọc_Việt_Nam_c&oacute;_ưu_điểm_g&igrave;?">Bộ lọc Việt Nam c&oacute; ưu điểm g&igrave;?</a></h2>
<ul>
  <li><a name="Bộ_lọc_Việt_Nam_c&oacute;_ưu_điểm_g&igrave;?">Ưu điểm đầu ti&ecirc;n, tất nhi&ecirc;n, l&agrave; bộ lọc d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho người Việt! :) </a></li>
</ul>
<ul>
  <li><a name="Bộ_lọc_Việt_Nam_c&oacute;_ưu_điểm_g&igrave;?">Dung lượng tập tin bộ lọc rất nhỏ, kh&ocirc;ng cồng kềnh như khi bạn phải tự tạo thủ c&ocirc;ng. </a></li>
</ul>
<ul>
  <li><a name="Bộ_lọc_Việt_Nam_c&oacute;_ưu_điểm_g&igrave;?">Đ&acirc;y l&agrave; một bộ lọc trọn g&oacute;i (subscription). C&oacute; nghĩa l&agrave; bạn sẽ kh&ocirc;ng phải ngăn chặn thủ c&ocirc;ng nữa. Chỉ cần chọn <strong>một lần duy nhất</strong>, sau n&agrave;y khi ch&uacute;ng t&ocirc;i cập nhật bộ lọc, Adblock Plus sẽ tự động cập nhật lu&ocirc;n cho bạn. </a></li>
</ul>
<ul>
  <li><a name="Bộ_lọc_Việt_Nam_c&oacute;_ưu_điểm_g&igrave;?">Bộ lọc Việt Nam đ&atilde; được <strong>ch&iacute;nh t&aacute;c giả của ABP</strong> kết hợp lại với bộ EasyList v&agrave; đồng bộ li&ecirc;n tục mỗi giờ. Do đ&oacute;, khi d&ugrave;ng bộ lọc Việt Nam l&agrave; bộ EasyList cũng đ&atilde; được k&egrave;m theo, kh&ocirc;ng cần phải c&agrave;i ri&ecirc;ng rẽ như trước. </a></li>
</ul>
<h2><a name="Th&ocirc;ng_tin_th&ecirc;m">Th&ocirc;ng tin th&ecirc;m</a></h2>
<ul>
  <li><a name="Th&ocirc;ng_tin_th&ecirc;m">Bản th&acirc;n Adblock Plus kh&ocirc;ng c&oacute; &quot;bộ lọc&quot; n&agrave;o, t&aacute;c giả cố t&igrave;nh l&agrave;m vậy để người d&ugrave;ng tự lựa chọn bộ lọc ph&ugrave; hợp với m&igrave;nh. D&ugrave;ng ABP c&oacute; c&aacute;i hay l&agrave; kh&ocirc;ng chặn sạch b&aacute;ch như Flashblock hay Noscript (vd, d&ugrave;ng Noscript l&agrave; khỏi xem VNExpress), v&agrave; vẫn hiển thị đ&uacute;ng cấu tr&uacute;c trang. </a></li>
</ul>
<ul>
  <li><a name="Th&ocirc;ng_tin_th&ecirc;m">Nếu thấy trang n&agrave;o cần chặn, hoặc nếu thấy bộ lọc n&agrave;y chặn sai trang n&agrave;o đ&oacute;, bạn cứ thoải m&aacute;i gửi email cho ch&uacute;ng t&ocirc;i. Khi ch&uacute;ng t&ocirc;i cập nhật bộ lọc th&igrave; kh&ocirc;ng chỉ bạn m&agrave; tất cả mọi người cũng sẽ được lợi! </a></li>
</ul>
<ul>
  <li><a name="Th&ocirc;ng_tin_th&ecirc;m">Nếu qu&ecirc;n trang n&agrave;y? Rất đơn giản, v&agrave;o Google g&otilde; <strong>adblock việt</strong>, <strong>adblock vietnam</strong>, v.v... l&agrave; ra ngay. </a></li>
</ul>
<p><a name="Th&ocirc;ng_tin_th&ecirc;m">. </a></p>
<h2><a name="HƯỚNG_DẪN_NHANH">HƯỚNG DẪN NHANH</a></h2>
<p><a name="HƯỚNG_DẪN_NHANH"><font color="red"><strong>TRƯỜNG HỢP 1 - Chưa c&agrave;i Adblock Plus</strong></font>: Chỉ cần v&agrave;o trang </a><a rel="nofollow" href="https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/1865">Tiện &iacute;ch Mozilla</a> để c&agrave;i đặt. Lưu &yacute; l&agrave;, bất cứ khi n&agrave;o bạn c&agrave;i mới v&agrave; chạy Adblock Plus lần đầu ti&ecirc;n, khung lựa chọn n&agrave;y sẽ hiện ra. L&uacute;c đ&oacute; bạn chỉ cần chọn đăng k&iacute; bộ lọc &quot;Việt Nam List + EasyList&quot; l&agrave; xong. (Ngay d&ograve;ng đ&oacute; cũng c&oacute; li&ecirc;n kết tới trang chủ của bộ lọc Việt Nam).<br />
<br />
<img src="http://img401.imageshack.us/img401/3116/abpvn.png" alt="" /></p>
<p>.</p>
<p><font color="red"><strong>TRƯỜNG HỢP 2 - Đ&atilde; c&agrave;i Adblock Plus</strong></font>:</p>
<p><strong>C&aacute;ch 1</strong>: Nhấn chuột l&ecirc;n h&igrave;nh để v&agrave;o trang chủ của Adblock Plus, sau đ&oacute; nhấn l&ecirc;n bộ lọc kết hợp (li&ecirc;n kết trong đường viền đỏ):<br />
<br />
<a rel="nofollow" href="http://adblockplus.org/en/subscriptions"><img src="http://img7.imageshack.us/img7/8308/abpvnweb.png" alt="" /></a></p>
<p><strong>C&aacute;ch 2</strong>: Đ&acirc;y cũng l&agrave; c&aacute;c bước để mở khung lựa chọn bộ lọc của &quot;TRƯỜNG HỢP 1&quot;.<br />
<br />
a) Ch&eacute;p rồi d&aacute;n d&ograve;ng in đậm b&ecirc;n dưới v&agrave;o thanh địa chỉ của tr&igrave;nh duyệt:<br />
<br />
<strong>chrome://adblockplus/content/tip_subscriptions.xul</strong><br />
<br />
hoặc<br />
<br />
b) Trong cửa sổ tr&igrave;nh duyệt, chọn C&ocirc;ng cụ&gt; T&ugrave;y chọn Adblock Plus...&gt; Bộ lọc&gt; Đăng k&iacute; th&ecirc;m bộ lọc...</p>
<p><strong>XONG!</strong> Ch&uacute;c mừng bạn! H&atilde;y thử v&agrave;o c&aacute;c trang web của Việt Nam xem, kh&ocirc;ng c&ograve;n mấy c&aacute;i quảng c&aacute;o nhăng nh&iacute;t nữa! :)</p>
<p>.</p>
<h2><a name="Nguy&ecirc;n_tắc_lọc_của_ch&uacute;ng_t&ocirc;i">Nguy&ecirc;n tắc lọc của ch&uacute;ng t&ocirc;i</a></h2>
<ul>
  <li><a name="Nguy&ecirc;n_tắc_lọc_của_ch&uacute;ng_t&ocirc;i">Tr&aacute;nh c&aacute;c quy tắc lọc qu&aacute; chung chung như /banners/, dễ g&acirc;y ra chặn sai (false positives). </a></li>
  <li><a name="Nguy&ecirc;n_tắc_lọc_của_ch&uacute;ng_t&ocirc;i">Đồng thời cũng tr&aacute;nh c&aacute;c quy tắc lọc qu&aacute; ri&ecirc;ng biệt m&agrave; chỉ c&oacute; 1 site d&ugrave;ng, trừ khi n&oacute; g&acirc;y kh&oacute; chịu. V&iacute; dụ như chỉ c&ograve;n 1-2 ảnh jpg th&igrave; th&ocirc;i bỏ qua, v&igrave; n&oacute; ko ảnh hưởng g&igrave; mấy, ko nhảy nh&oacute;t chớp chớp như .gif hoặc .swf :D </a></li>
</ul>
<p><a name="Nguy&ecirc;n_tắc_lọc_của_ch&uacute;ng_t&ocirc;i">. </a></p>
<h3><a name="Email">Email</a></h3>
<p><a name="Email"><img src="http://img399.imageshack.us/img399/7453/abpvnemailsx5.jpg" alt="" /></a></p>

FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>