Annotation of adblockplusvietnam/www/index.html, revision 1.3

1.1    petejc   1: 
           2: <!-- ***************** INFO/NEWS *************** -->
           3: <div id="infoTabs">
           4: <div class="infoTab" id="whats-new">
           5: <h5 class="infoHeader">What's New</h5>
           6: <ul>
1.3   ! loveleey  7: <li>News item goes here. </li>
1.1    petejc   8: <li>More news items go here</li>
           9: <li><a href="http://www.mozdev.org/">mozdev.org</a></li>
           10: </ul>
           11: </div>
           12: 
           13: <div class="infoTab" id="other-stuff">
           14: <h5 class="infoHeader">Other Stuff</h5>
           15: <ul>
           16: <li>stuff goes here</li>
           17: <li>more stuff goes here</li>
           18: </ul>
           19: </div>
           20: 
           21: <!-- alternative image/table base tab works better in NS4 -->
           22: <!--
           23: <div class="infoTab" id="whats-new-image">
           24: <h5 class="infoHeader"><img src="http://www.mozdev.org/sharedimages/whatsnew_top.gif" width="154" alt="What's New"></h5>
           25: <div class="infoItems">
           26: <div>News item goes here</div>
           27: <div>More news item goes here</div>
           28: <div><a href="http://mozdev.org/">mozdev.org</a></div>
           29: </div>
           30: </div>
           31: -->
           32: </div>
           33: <!-- ***************** INFO/NEWS *************** -->
           34: 
           35: <!-- MAIN CONTENT -->
1.3   ! loveleey  36: <p>
    !      37: <table>
    !      38:     <tbody>
    !      39:         <tr>
    !      40:             <td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 5px;">Language:  <strong>Tiếng Việt</strong> | <a href="/p/adblockplus-vietnam/wiki/EnglishPage">English</a></td>
    !      41:         </tr>
    !      42:     </tbody>
    !      43: </table>
    !      44: </p>
    !      45: <h1><a name="Adblock_Plus_-_Bộ_lọc_Việt_Nam">Adblock Plus - Bộ lọc Việt Nam</a></h1>
    !      46: <p><a name="Adblock_Plus_-_Bộ_lọc_Việt_Nam">Một bộ lọc Adblock Plus phụ trợ cho EasyList để gi&uacute;p ngăn chặn quảng c&aacute;o tr&ecirc;n  c&aacute;c trang web của Việt Nam. <strong>Quảng c&aacute;o đ&atilde; l&agrave; dĩ v&atilde;ng... ở Việt Nam!  :D</strong> </a></p>
    !      47: <p><a name="Adblock_Plus_-_Bộ_lọc_Việt_Nam">. </a></p>
    !      48: <h2><a name="Đừng_chỉ_v&igrave;_lười_m&agrave;_bỏ_lỡ_những_điều_tốt_đ"><font color="red">Đừng chỉ  v&igrave; lười m&agrave; bỏ lỡ những điều tốt đẹp! Vui l&ograve;ng đọc kĩ trang n&agrave;y, chỉ tốn <i>một  &iacute;t</i> ph&uacute;t th&ocirc;i, nhưng n&oacute; sẽ đem lại cho bạn</font> <font color="blue"><i>rất  nhiều</i></font> <font color="red">thời gian v&agrave; sự thoải m&aacute;i khi lướt web!  :)</font></a></h2>
    !      49: <ul>
    !      50:     <li><a name="Đừng_chỉ_v&igrave;_lười_m&agrave;_bỏ_lỡ_những_điều_tốt_đ">11/1/2009: &quot;Bộ lọc Việt Nam&quot; đ&atilde; được t&iacute;ch hợp trong danh s&aacute;ch lựa chọn mặc  định của Adblock Plus 1.0.1. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng đăng tin thường xuy&ecirc;n nữa. Tuy  nhi&ecirc;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn cập nhật bộ lọc đều đặn (kiểm tra bằng c&aacute;ch nhấn v&agrave;o li&ecirc;n  kết </a><a rel="nofollow" href="http://code.google.com/p/adblockplus-vietnam/updates/list">Updates</a> ở tr&ecirc;n).</li>
    !      51: </ul>
    !      52: <ul>
    !      53:     <li>23/12/2008: Đ&atilde; được giới thiệu tr&ecirc;n <a rel="nofollow" href="http://tapchitinhoc.info/play_page.php?id=7109">eChip ĐXVL  416</a> :D <font color="red"><strong>Tuy nhi&ecirc;n, b&agrave;i viết đưa li&ecirc;n kết kh&ocirc;ng ch&iacute;nh  x&aacute;c</strong></font>. Mọi người vui l&ograve;ng đọc hướng dẫn b&ecirc;n dưới để l&agrave;m cho đ&uacute;ng.</li>
    !      54: </ul>
    !      55: <ul>
    !      56:     <li>15/12/2008: Đ&atilde; c&oacute; bộ lọc kết hợp ViệtNam+EasyList+EasyElement đạt ti&ecirc;u chuẩn  quốc tế, ĐƯỢC CẬP NHẬT H&Agrave;NG GIỜ bởi ch&iacute;nh t&aacute;c giả của ABP! :D Th&ocirc;ng tin chi tiết  ở b&ecirc;n dưới.</li>
    !      57: </ul>
    !      58: <p>.</p>
    !      59: <h2><a name="Adblock_Plus_v&agrave;_EasyList_l&agrave;_g&igrave;?">Adblock Plus v&agrave; EasyList l&agrave; g&igrave;?</a></h2>
    !      60: <ul>
    !      61:     <li><a name="Adblock_Plus_v&agrave;_EasyList_l&agrave;_g&igrave;?">Adblock Plus hay ABP (đọc n&ocirc;m na l&agrave; &eacute;t-bl&oacute;c-plớt-ss): l&agrave; một phần mở rộng  (extension) của Firefox, đứng thứ 2 trong top c&aacute;c tiện &iacute;ch (add-on) Firefox được  tải về nhiều nhất </a><a rel="nofollow" href="https://addons.mozilla.org/vi/firefox/browse/type:1/cat:all?sort=popular">[1</a>]! Adblock Plus d&ugrave;ng để ngăn chặn quảng c&aacute;o, gi&uacute;p bạn kh&ocirc;ng  c&ograve;n bị kh&oacute; chịu bởi những quảng c&aacute;o tr&ecirc;n web. <strong><font color="red">Hơn nữa,  Firefox sẽ ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng download những th&agrave;nh phần bị chặn, gi&uacute;p đỡ tốn băng  th&ocirc;ng v&agrave; mở trang web ra nhanh (đặc biệt hữu &iacute;ch đối với những người d&ugrave;ng  internet theo lưu lượng hay dial-up).</font></strong></li>
    !      62: </ul>
    !      63: <ul>
    !      64:     <li>EasyList (đọc n&ocirc;m na l&agrave; i-gi-l&iacute;ts): l&agrave; bộ lọc to&agrave;n cầu (chủ yếu l&agrave; những  trang tiếng Anh) cho ABP. Adblock <i>Pro</i> của Internet Explorer (IE) cũng chỉ  l&agrave; bản nh&aacute;i KH&Ocirc;NG ĐẦY ĐỦ của bộ lọc EasyList n&agrave;y <a rel="nofollow" href="http://adblockplus.org/forum/viewtopic.php?t=3062&amp;sid=84f60f42e73c6fda49f512f138558a8a">[2</a>].</li>
    !      65: </ul>
    !      66: <h2><a name="Bộ_lọc_Việt_Nam_c&oacute;_ưu_điểm_g&igrave;?">Bộ lọc Việt Nam c&oacute; ưu điểm g&igrave;?</a></h2>
    !      67: <ul>
    !      68:     <li><a name="Bộ_lọc_Việt_Nam_c&oacute;_ưu_điểm_g&igrave;?">Ưu điểm đầu ti&ecirc;n, tất nhi&ecirc;n, l&agrave; bộ lọc d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho người Việt! :)  </a></li>
    !      69: </ul>
    !      70: <ul>
    !      71:     <li><a name="Bộ_lọc_Việt_Nam_c&oacute;_ưu_điểm_g&igrave;?">Dung lượng tập tin bộ lọc rất nhỏ, kh&ocirc;ng cồng kềnh như khi bạn phải tự tạo  thủ c&ocirc;ng. </a></li>
    !      72: </ul>
    !      73: <ul>
    !      74:     <li><a name="Bộ_lọc_Việt_Nam_c&oacute;_ưu_điểm_g&igrave;?">Đ&acirc;y l&agrave; một bộ lọc trọn g&oacute;i (subscription). C&oacute; nghĩa l&agrave; bạn sẽ kh&ocirc;ng phải  ngăn chặn thủ c&ocirc;ng nữa. Chỉ cần chọn <strong>một lần duy nhất</strong>, sau n&agrave;y  khi ch&uacute;ng t&ocirc;i cập nhật bộ lọc, Adblock Plus sẽ tự động cập nhật lu&ocirc;n cho bạn.  </a></li>
    !      75: </ul>
    !      76: <ul>
    !      77:     <li><a name="Bộ_lọc_Việt_Nam_c&oacute;_ưu_điểm_g&igrave;?">Bộ lọc Việt Nam đ&atilde; được <strong>ch&iacute;nh t&aacute;c giả của ABP</strong> kết hợp lại  với bộ EasyList v&agrave; đồng bộ li&ecirc;n tục mỗi giờ. Do đ&oacute;, khi d&ugrave;ng bộ lọc Việt Nam l&agrave;  bộ EasyList cũng đ&atilde; được k&egrave;m theo, kh&ocirc;ng cần phải c&agrave;i ri&ecirc;ng rẽ như trước.  </a></li>
    !      78: </ul>
    !      79: <h2><a name="Th&ocirc;ng_tin_th&ecirc;m">Th&ocirc;ng tin th&ecirc;m</a></h2>
    !      80: <ul>
    !      81:     <li><a name="Th&ocirc;ng_tin_th&ecirc;m">Bản th&acirc;n Adblock Plus kh&ocirc;ng c&oacute; &quot;bộ lọc&quot; n&agrave;o, t&aacute;c giả cố t&igrave;nh l&agrave;m vậy để  người d&ugrave;ng tự lựa chọn bộ lọc ph&ugrave; hợp với m&igrave;nh. D&ugrave;ng ABP c&oacute; c&aacute;i hay l&agrave; kh&ocirc;ng  chặn sạch b&aacute;ch như Flashblock hay Noscript (vd, d&ugrave;ng Noscript l&agrave; khỏi xem  VNExpress), v&agrave; vẫn hiển thị đ&uacute;ng cấu tr&uacute;c trang. </a></li>
    !      82: </ul>
    !      83: <ul>
    !      84:     <li><a name="Th&ocirc;ng_tin_th&ecirc;m">Nếu thấy trang n&agrave;o cần chặn, hoặc nếu thấy bộ lọc n&agrave;y chặn sai trang n&agrave;o đ&oacute;,  bạn cứ thoải m&aacute;i gửi email cho ch&uacute;ng t&ocirc;i. Khi ch&uacute;ng t&ocirc;i cập nhật bộ lọc th&igrave;  kh&ocirc;ng chỉ bạn m&agrave; tất cả mọi người cũng sẽ được lợi! </a></li>
    !      85: </ul>
    !      86: <ul>
    !      87:     <li><a name="Th&ocirc;ng_tin_th&ecirc;m">Nếu qu&ecirc;n trang n&agrave;y? Rất đơn giản, v&agrave;o Google g&otilde; <strong>adblock  việt</strong>, <strong>adblock vietnam</strong>, v.v... l&agrave; ra ngay. </a></li>
    !      88: </ul>
    !      89: <p><a name="Th&ocirc;ng_tin_th&ecirc;m">. </a></p>
    !      90: <h2><a name="HƯỚNG_DẪN_NHANH">HƯỚNG DẪN NHANH</a></h2>
    !      91: <p><a name="HƯỚNG_DẪN_NHANH"><font color="red"><strong>TRƯỜNG HỢP 1 - Chưa c&agrave;i Adblock Plus</strong></font>:  Chỉ cần v&agrave;o trang </a><a rel="nofollow" href="https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/1865">Tiện &iacute;ch Mozilla</a> để c&agrave;i đặt. Lưu &yacute; l&agrave;, bất cứ khi n&agrave;o bạn c&agrave;i  mới v&agrave; chạy Adblock Plus lần đầu ti&ecirc;n, khung lựa chọn n&agrave;y sẽ hiện ra. L&uacute;c đ&oacute; bạn  chỉ cần chọn đăng k&iacute; bộ lọc &quot;Việt Nam List + EasyList&quot; l&agrave; xong. (Ngay d&ograve;ng đ&oacute;  cũng c&oacute; li&ecirc;n kết tới trang chủ của bộ lọc Việt Nam).<br />
    !      92: <br />
    !      93: <img src="http://img401.imageshack.us/img401/3116/abpvn.png" alt="" /></p>
    !      94: <p>.</p>
    !      95: <p><font color="red"><strong>TRƯỜNG HỢP 2 - Đ&atilde; c&agrave;i Adblock Plus</strong></font>:</p>
    !      96: <p><strong>C&aacute;ch 1</strong>: Nhấn chuột l&ecirc;n h&igrave;nh để v&agrave;o trang chủ của Adblock  Plus, sau đ&oacute; nhấn l&ecirc;n bộ lọc kết hợp (li&ecirc;n kết trong đường viền đỏ):<br />
    !      97: <br />
    !      98: <a rel="nofollow" href="http://adblockplus.org/en/subscriptions"><img src="http://img7.imageshack.us/img7/8308/abpvnweb.png" alt="" /></a></p>
    !      99: <p><strong>C&aacute;ch 2</strong>: Đ&acirc;y cũng l&agrave; c&aacute;c bước để mở khung lựa chọn bộ lọc của  &quot;TRƯỜNG HỢP 1&quot;.<br />
    !      100: <br />
    !      101: a) Ch&eacute;p rồi d&aacute;n d&ograve;ng in đậm b&ecirc;n dưới v&agrave;o thanh địa chỉ  của tr&igrave;nh  duyệt:<br />
    !      102: <br />
    !      103: <strong>chrome://adblockplus/content/tip_subscriptions.xul</strong><br />
    !      104: <br />
    !      105: hoặc<br />
    !      106: <br />
    !      107: b)  Trong cửa sổ tr&igrave;nh duyệt, chọn C&ocirc;ng cụ&gt; T&ugrave;y chọn Adblock Plus...&gt; Bộ  lọc&gt; Đăng k&iacute; th&ecirc;m bộ lọc...</p>
    !      108: <p><strong>XONG!</strong> Ch&uacute;c mừng bạn! H&atilde;y thử v&agrave;o c&aacute;c trang web của Việt Nam  xem, kh&ocirc;ng c&ograve;n mấy c&aacute;i quảng c&aacute;o nhăng nh&iacute;t nữa! :)</p>
    !      109: <p>.</p>
    !      110: <h2><a name="Nguy&ecirc;n_tắc_lọc_của_ch&uacute;ng_t&ocirc;i">Nguy&ecirc;n tắc lọc của ch&uacute;ng t&ocirc;i</a></h2>
    !      111: <ul>
    !      112:     <li><a name="Nguy&ecirc;n_tắc_lọc_của_ch&uacute;ng_t&ocirc;i">Tr&aacute;nh c&aacute;c quy tắc lọc qu&aacute; chung chung như /banners/, dễ g&acirc;y ra chặn sai  (false positives).  </a></li>
    !      113:     <li><a name="Nguy&ecirc;n_tắc_lọc_của_ch&uacute;ng_t&ocirc;i">Đồng thời cũng tr&aacute;nh c&aacute;c quy tắc lọc qu&aacute; ri&ecirc;ng biệt m&agrave; chỉ c&oacute; 1 site d&ugrave;ng,  trừ khi n&oacute; g&acirc;y kh&oacute; chịu. V&iacute; dụ như chỉ c&ograve;n 1-2 ảnh jpg th&igrave; th&ocirc;i bỏ qua, v&igrave; n&oacute; ko  ảnh hưởng g&igrave; mấy, ko nhảy nh&oacute;t chớp chớp như .gif hoặc .swf :D </a></li>
    !      114: </ul>
    !      115: <p><a name="Nguy&ecirc;n_tắc_lọc_của_ch&uacute;ng_t&ocirc;i">. </a></p>
    !      116: <h3><a name="Email">Email</a></h3>
    !      117: <p><a name="Email"><img src="http://img399.imageshack.us/img399/7453/abpvnemailsx5.jpg" alt="" /></a></p>

FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>