Diff for /adblockplusvietnam/www/index.html between versions 1.2 and 1.3

version 1.2, 2008/12/21 11:50:54 version 1.3, 2009/03/10 09:20:07
Line 4 Line 4
 <div class="infoTab" id="whats-new">  <div class="infoTab" id="whats-new">
 <h5 class="infoHeader">What's New</h5>  <h5 class="infoHeader">What's New</h5>
 <ul>  <ul>
<li>News item goes here. News item goes here. News item goes here. News item goes here. News item goes here. News item goes here. News item goes here. News item goes here.</li><li>News item goes here. </li>
 <li>More news items go here</li>  <li>More news items go here</li>
 <li><a href="http://www.mozdev.org/">mozdev.org</a></li>  <li><a href="http://www.mozdev.org/">mozdev.org</a></li>
 </ul>  </ul>
Line 33 Line 33
 <!-- ***************** INFO/NEWS *************** -->  <!-- ***************** INFO/NEWS *************** -->
   
 <!-- MAIN CONTENT -->  <!-- MAIN CONTENT -->
<p>The <strong>adblockplusvietnam</strong> project content goes here.</p><p>
 <table>
     <tbody>
         <tr>
             <td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 5px;">Language:  <strong>Tiếng Việt</strong> | <a href="/p/adblockplus-vietnam/wiki/EnglishPage">English</a></td>
         </tr>
     </tbody>
 </table>
 </p>
 <h1><a name="Adblock_Plus_-_Bộ_lọc_Việt_Nam">Adblock Plus - Bộ lọc Việt Nam</a></h1>
 <p><a name="Adblock_Plus_-_Bộ_lọc_Việt_Nam">Một bộ lọc Adblock Plus phụ trợ cho EasyList để gi&uacute;p ngăn chặn quảng c&aacute;o tr&ecirc;n  c&aacute;c trang web của Việt Nam. <strong>Quảng c&aacute;o đ&atilde; l&agrave; dĩ v&atilde;ng... ở Việt Nam!  :D</strong> </a></p>
 <p><a name="Adblock_Plus_-_Bộ_lọc_Việt_Nam">. </a></p>
 <h2><a name="Đừng_chỉ_v&igrave;_lười_m&agrave;_bỏ_lỡ_những_điều_tốt_đ"><font color="red">Đừng chỉ  v&igrave; lười m&agrave; bỏ lỡ những điều tốt đẹp! Vui l&ograve;ng đọc kĩ trang n&agrave;y, chỉ tốn <i>một  &iacute;t</i> ph&uacute;t th&ocirc;i, nhưng n&oacute; sẽ đem lại cho bạn</font> <font color="blue"><i>rất  nhiều</i></font> <font color="red">thời gian v&agrave; sự thoải m&aacute;i khi lướt web!  :)</font></a></h2>
 <ul>
     <li><a name="Đừng_chỉ_v&igrave;_lười_m&agrave;_bỏ_lỡ_những_điều_tốt_đ">11/1/2009: &quot;Bộ lọc Việt Nam&quot; đ&atilde; được t&iacute;ch hợp trong danh s&aacute;ch lựa chọn mặc  định của Adblock Plus 1.0.1. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng đăng tin thường xuy&ecirc;n nữa. Tuy  nhi&ecirc;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn cập nhật bộ lọc đều đặn (kiểm tra bằng c&aacute;ch nhấn v&agrave;o li&ecirc;n  kết </a><a rel="nofollow" href="http://code.google.com/p/adblockplus-vietnam/updates/list">Updates</a> ở tr&ecirc;n).</li>
 </ul>
 <ul>
     <li>23/12/2008: Đ&atilde; được giới thiệu tr&ecirc;n <a rel="nofollow" href="http://tapchitinhoc.info/play_page.php?id=7109">eChip ĐXVL  416</a> :D <font color="red"><strong>Tuy nhi&ecirc;n, b&agrave;i viết đưa li&ecirc;n kết kh&ocirc;ng ch&iacute;nh  x&aacute;c</strong></font>. Mọi người vui l&ograve;ng đọc hướng dẫn b&ecirc;n dưới để l&agrave;m cho đ&uacute;ng.</li>
 </ul>
 <ul>
     <li>15/12/2008: Đ&atilde; c&oacute; bộ lọc kết hợp ViệtNam+EasyList+EasyElement đạt ti&ecirc;u chuẩn  quốc tế, ĐƯỢC CẬP NHẬT H&Agrave;NG GIỜ bởi ch&iacute;nh t&aacute;c giả của ABP! :D Th&ocirc;ng tin chi tiết  ở b&ecirc;n dưới.</li>
 </ul>
 <p>.</p>
 <h2><a name="Adblock_Plus_v&agrave;_EasyList_l&agrave;_g&igrave;?">Adblock Plus v&agrave; EasyList l&agrave; g&igrave;?</a></h2>
 <ul>
     <li><a name="Adblock_Plus_v&agrave;_EasyList_l&agrave;_g&igrave;?">Adblock Plus hay ABP (đọc n&ocirc;m na l&agrave; &eacute;t-bl&oacute;c-plớt-ss): l&agrave; một phần mở rộng  (extension) của Firefox, đứng thứ 2 trong top c&aacute;c tiện &iacute;ch (add-on) Firefox được  tải về nhiều nhất </a><a rel="nofollow" href="https://addons.mozilla.org/vi/firefox/browse/type:1/cat:all?sort=popular">[1</a>]! Adblock Plus d&ugrave;ng để ngăn chặn quảng c&aacute;o, gi&uacute;p bạn kh&ocirc;ng  c&ograve;n bị kh&oacute; chịu bởi những quảng c&aacute;o tr&ecirc;n web. <strong><font color="red">Hơn nữa,  Firefox sẽ ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng download những th&agrave;nh phần bị chặn, gi&uacute;p đỡ tốn băng  th&ocirc;ng v&agrave; mở trang web ra nhanh (đặc biệt hữu &iacute;ch đối với những người d&ugrave;ng  internet theo lưu lượng hay dial-up).</font></strong></li>
 </ul>
 <ul>
     <li>EasyList (đọc n&ocirc;m na l&agrave; i-gi-l&iacute;ts): l&agrave; bộ lọc to&agrave;n cầu (chủ yếu l&agrave; những  trang tiếng Anh) cho ABP. Adblock <i>Pro</i> của Internet Explorer (IE) cũng chỉ  l&agrave; bản nh&aacute;i KH&Ocirc;NG ĐẦY ĐỦ của bộ lọc EasyList n&agrave;y <a rel="nofollow" href="http://adblockplus.org/forum/viewtopic.php?t=3062&amp;sid=84f60f42e73c6fda49f512f138558a8a">[2</a>].</li>
 </ul>
 <h2><a name="Bộ_lọc_Việt_Nam_c&oacute;_ưu_điểm_g&igrave;?">Bộ lọc Việt Nam c&oacute; ưu điểm g&igrave;?</a></h2>
 <ul>
     <li><a name="Bộ_lọc_Việt_Nam_c&oacute;_ưu_điểm_g&igrave;?">Ưu điểm đầu ti&ecirc;n, tất nhi&ecirc;n, l&agrave; bộ lọc d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho người Việt! :)  </a></li>
 </ul>
 <ul>
     <li><a name="Bộ_lọc_Việt_Nam_c&oacute;_ưu_điểm_g&igrave;?">Dung lượng tập tin bộ lọc rất nhỏ, kh&ocirc;ng cồng kềnh như khi bạn phải tự tạo  thủ c&ocirc;ng. </a></li>
 </ul>
 <ul>
     <li><a name="Bộ_lọc_Việt_Nam_c&oacute;_ưu_điểm_g&igrave;?">Đ&acirc;y l&agrave; một bộ lọc trọn g&oacute;i (subscription). C&oacute; nghĩa l&agrave; bạn sẽ kh&ocirc;ng phải  ngăn chặn thủ c&ocirc;ng nữa. Chỉ cần chọn <strong>một lần duy nhất</strong>, sau n&agrave;y  khi ch&uacute;ng t&ocirc;i cập nhật bộ lọc, Adblock Plus sẽ tự động cập nhật lu&ocirc;n cho bạn.  </a></li>
 </ul>
 <ul>
     <li><a name="Bộ_lọc_Việt_Nam_c&oacute;_ưu_điểm_g&igrave;?">Bộ lọc Việt Nam đ&atilde; được <strong>ch&iacute;nh t&aacute;c giả của ABP</strong> kết hợp lại  với bộ EasyList v&agrave; đồng bộ li&ecirc;n tục mỗi giờ. Do đ&oacute;, khi d&ugrave;ng bộ lọc Việt Nam l&agrave;  bộ EasyList cũng đ&atilde; được k&egrave;m theo, kh&ocirc;ng cần phải c&agrave;i ri&ecirc;ng rẽ như trước.  </a></li>
 </ul>
 <h2><a name="Th&ocirc;ng_tin_th&ecirc;m">Th&ocirc;ng tin th&ecirc;m</a></h2>
 <ul>
     <li><a name="Th&ocirc;ng_tin_th&ecirc;m">Bản th&acirc;n Adblock Plus kh&ocirc;ng c&oacute; &quot;bộ lọc&quot; n&agrave;o, t&aacute;c giả cố t&igrave;nh l&agrave;m vậy để  người d&ugrave;ng tự lựa chọn bộ lọc ph&ugrave; hợp với m&igrave;nh. D&ugrave;ng ABP c&oacute; c&aacute;i hay l&agrave; kh&ocirc;ng  chặn sạch b&aacute;ch như Flashblock hay Noscript (vd, d&ugrave;ng Noscript l&agrave; khỏi xem  VNExpress), v&agrave; vẫn hiển thị đ&uacute;ng cấu tr&uacute;c trang. </a></li>
 </ul>
 <ul>
     <li><a name="Th&ocirc;ng_tin_th&ecirc;m">Nếu thấy trang n&agrave;o cần chặn, hoặc nếu thấy bộ lọc n&agrave;y chặn sai trang n&agrave;o đ&oacute;,  bạn cứ thoải m&aacute;i gửi email cho ch&uacute;ng t&ocirc;i. Khi ch&uacute;ng t&ocirc;i cập nhật bộ lọc th&igrave;  kh&ocirc;ng chỉ bạn m&agrave; tất cả mọi người cũng sẽ được lợi! </a></li>
 </ul>
 <ul>
     <li><a name="Th&ocirc;ng_tin_th&ecirc;m">Nếu qu&ecirc;n trang n&agrave;y? Rất đơn giản, v&agrave;o Google g&otilde; <strong>adblock  việt</strong>, <strong>adblock vietnam</strong>, v.v... l&agrave; ra ngay. </a></li>
 </ul>
 <p><a name="Th&ocirc;ng_tin_th&ecirc;m">. </a></p>
 <h2><a name="HƯỚNG_DẪN_NHANH">HƯỚNG DẪN NHANH</a></h2>
 <p><a name="HƯỚNG_DẪN_NHANH"><font color="red"><strong>TRƯỜNG HỢP 1 - Chưa c&agrave;i Adblock Plus</strong></font>:  Chỉ cần v&agrave;o trang </a><a rel="nofollow" href="https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/1865">Tiện &iacute;ch Mozilla</a> để c&agrave;i đặt. Lưu &yacute; l&agrave;, bất cứ khi n&agrave;o bạn c&agrave;i  mới v&agrave; chạy Adblock Plus lần đầu ti&ecirc;n, khung lựa chọn n&agrave;y sẽ hiện ra. L&uacute;c đ&oacute; bạn  chỉ cần chọn đăng k&iacute; bộ lọc &quot;Việt Nam List + EasyList&quot; l&agrave; xong. (Ngay d&ograve;ng đ&oacute;  cũng c&oacute; li&ecirc;n kết tới trang chủ của bộ lọc Việt Nam).<br />
 <br />
 <img src="http://img401.imageshack.us/img401/3116/abpvn.png" alt="" /></p>
 <p>.</p>
 <p><font color="red"><strong>TRƯỜNG HỢP 2 - Đ&atilde; c&agrave;i Adblock Plus</strong></font>:</p>
 <p><strong>C&aacute;ch 1</strong>: Nhấn chuột l&ecirc;n h&igrave;nh để v&agrave;o trang chủ của Adblock  Plus, sau đ&oacute; nhấn l&ecirc;n bộ lọc kết hợp (li&ecirc;n kết trong đường viền đỏ):<br />
 <br />
 <a rel="nofollow" href="http://adblockplus.org/en/subscriptions"><img src="http://img7.imageshack.us/img7/8308/abpvnweb.png" alt="" /></a></p>
 <p><strong>C&aacute;ch 2</strong>: Đ&acirc;y cũng l&agrave; c&aacute;c bước để mở khung lựa chọn bộ lọc của  &quot;TRƯỜNG HỢP 1&quot;.<br />
 <br />
 a) Ch&eacute;p rồi d&aacute;n d&ograve;ng in đậm b&ecirc;n dưới v&agrave;o thanh địa chỉ  của tr&igrave;nh  duyệt:<br />
 <br />
 <strong>chrome://adblockplus/content/tip_subscriptions.xul</strong><br />
 <br />
 hoặc<br />
 <br />
 b)  Trong cửa sổ tr&igrave;nh duyệt, chọn C&ocirc;ng cụ&gt; T&ugrave;y chọn Adblock Plus...&gt; Bộ  lọc&gt; Đăng k&iacute; th&ecirc;m bộ lọc...</p>
 <p><strong>XONG!</strong> Ch&uacute;c mừng bạn! H&atilde;y thử v&agrave;o c&aacute;c trang web của Việt Nam  xem, kh&ocirc;ng c&ograve;n mấy c&aacute;i quảng c&aacute;o nhăng nh&iacute;t nữa! :)</p>
 <p>.</p>
 <h2><a name="Nguy&ecirc;n_tắc_lọc_của_ch&uacute;ng_t&ocirc;i">Nguy&ecirc;n tắc lọc của ch&uacute;ng t&ocirc;i</a></h2>
 <ul>
     <li><a name="Nguy&ecirc;n_tắc_lọc_của_ch&uacute;ng_t&ocirc;i">Tr&aacute;nh c&aacute;c quy tắc lọc qu&aacute; chung chung như /banners/, dễ g&acirc;y ra chặn sai  (false positives).  </a></li>
     <li><a name="Nguy&ecirc;n_tắc_lọc_của_ch&uacute;ng_t&ocirc;i">Đồng thời cũng tr&aacute;nh c&aacute;c quy tắc lọc qu&aacute; ri&ecirc;ng biệt m&agrave; chỉ c&oacute; 1 site d&ugrave;ng,  trừ khi n&oacute; g&acirc;y kh&oacute; chịu. V&iacute; dụ như chỉ c&ograve;n 1-2 ảnh jpg th&igrave; th&ocirc;i bỏ qua, v&igrave; n&oacute; ko  ảnh hưởng g&igrave; mấy, ko nhảy nh&oacute;t chớp chớp như .gif hoặc .swf :D </a></li>
 </ul>
 <p><a name="Nguy&ecirc;n_tắc_lọc_của_ch&uacute;ng_t&ocirc;i">. </a></p>
 <h3><a name="Email">Email</a></h3>
 <p><a name="Email"><img src="http://img399.imageshack.us/img399/7453/abpvnemailsx5.jpg" alt="" /></a></p>

Removed from v.1.2  
changed lines
  Added in v.1.3


FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>