--- accountex/www/en_screenshots.html 2005/11/19 00:54:57 1.6 +++ accountex/www/en_screenshots.html 2005/12/05 07:00:28 1.8 @@ -1,40 +1,28 @@ - - - - -accountex: screenshots - - - - - -
- - - -
-
-

Screenshots accountex 0.2.2

+

Screenshots accountex 0.2.2

- +
-


+


- +
-


+


- +
-


+


- +
- - - \ No newline at end of file + \ No newline at end of file