--- accountex/www/en_screenshots.html 2005/11/15 14:53:25 1.5 +++ accountex/www/en_screenshots.html 2005/11/19 00:54:57 1.6 @@ -1,3 +1,6 @@ +