File:  [mozdev] / accountex / www / de_news.html
Revision 1.10: download - view: text, annotated - select for diffs - revision graph
Sun Apr 29 22:49:34 2007 UTC (13 years, 2 months ago) by astrapi
Branches: MAIN
CVS tags: www_1_0, HEAD
*** empty log message ***

<h1>Neuigkeiten</h1>
<ul class="news">
 <li>
  <div class="date">07 Apr 30</div>
   Ab sofort wird Thunderbird 2.0 unterst&uuml;tzt.
   accountex-0.2.3-tb.xpi und accountex-0.2.3-de-tb.xpi online.
 </li>
 <li>
  <div class="date">05 Dez 26</div>
   Beta1 von accountex 0.3.0 jetzt <a href="de_beta.html">herunterladen</a>!
 </li>
 <li>
  <div class="date">05 Nov 22</div>
   Neue Rubrik "Beta". Erster Screenshot der k&uuml;nftigen Version.
 </li>
 <li>
  <div class="date">05 Nov 13</div>
   accountex-0.2.2-tb.xpi und accountex-0.2.2-de-tb.xpi online.
 </li>
 <li>
  <div class="date">05 Okt 31</div>
   accountex-0.2.1-tb.xpi und accountex-0.2.1-de-tb.xpi online.
 </li>
 <li>
  <div class="date">05 Okt 05</div>
   accountex-0.2.0-tb.xpi und accountex-0.2.0-de-tb.xpi online.
 </li>
</ul>
<br />

FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>