File:  [mozdev] / accountex / www / de_news.html
Revision 1.10: download - view: text, annotated - select for diffs - revision graph
Sun Apr 29 22:49:34 2007 UTC (12 years, 5 months ago) by astrapi
Branches: MAIN
CVS tags: www_1_0, HEAD
*** empty log message ***

  1: <h1>Neuigkeiten</h1>
  2: <ul class="news">
  3:  <li>
  4:   <div class="date">07 Apr 30</div>
  5:    Ab sofort wird Thunderbird 2.0 unterst&uuml;tzt.
  6:    accountex-0.2.3-tb.xpi und accountex-0.2.3-de-tb.xpi online.
  7:  </li>
  8:  <li>
  9:   <div class="date">05 Dez 26</div>
  10:    Beta1 von accountex 0.3.0 jetzt <a href="de_beta.html">herunterladen</a>!
  11:  </li>
  12:  <li>
  13:   <div class="date">05 Nov 22</div>
  14:    Neue Rubrik "Beta". Erster Screenshot der k&uuml;nftigen Version.
  15:  </li>
  16:  <li>
  17:   <div class="date">05 Nov 13</div>
  18:    accountex-0.2.2-tb.xpi und accountex-0.2.2-de-tb.xpi online.
  19:  </li>
  20:  <li>
  21:   <div class="date">05 Okt 31</div>
  22:    accountex-0.2.1-tb.xpi und accountex-0.2.1-de-tb.xpi online.
  23:  </li>
  24:  <li>
  25:   <div class="date">05 Okt 05</div>
  26:    accountex-0.2.0-tb.xpi und accountex-0.2.0-de-tb.xpi online.
  27:  </li>
  28: </ul>
  29: <br />

FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>