Annotation of accountex/www/de_news.html, revision 1.9

1.6    astrapi   1: <h1>Neuigkeiten</h1>
1.1    astrapi   2: <ul class="news">
           3:   <li>
1.9   ! astrapi   4:     <div class="date">2005 Dez 26</div>
1.7    astrapi   5:       Beta1 von accountex 0.3.0 jetzt <a href="de_beta.html">herunterladen</a>!
           6:   </li>
           7:   <li>
1.3    astrapi   8:     <div class="date">Nov 22</div>
1.4    astrapi   9:       Neue Rubrik "Beta". Erster Screenshot der k&uuml;nftigen Version.
1.3    astrapi  10:   </li>
           11:   <li>
1.1    astrapi  12:     <div class="date">Nov 13</div>
           13:       accountex-0.2.2-tb.xpi und accountex-0.2.2-de-tb.xpi online.
           14:   </li>
           15:   <li>
           16:     <div class="date">Okt 31</div>
1.2    astrapi  17:       accountex-0.2.1-tb.xpi und accountex-0.2.1-de-tb.xpi online.
1.1    astrapi  18:   </li>
           19:   <li>
           20:     <div class="date">Okt 05</div>
1.2    astrapi  21:       accountex-0.2.0-tb.xpi und accountex-0.2.0-de-tb.xpi online.
1.1    astrapi  22:   </li>
           23: </ul>
1.6    astrapi  24: <br />

FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>