Annotation of accountex/www/de_news.html, revision 1.3

1.1    astrapi   1: <h3>Neuigkeiten</h3>
           2: <ul class="news">
           3:   <li>
1.3   ! astrapi   4:     <div class="date">Nov 22</div>
    !       5:       Neue Rubrik "Beta". Erster Screenshot der künftigen Version.
    !       6:   </li>
    !       7:   <li>
1.1    astrapi   8:     <div class="date">Nov 13</div>
           9:       accountex-0.2.2-tb.xpi und accountex-0.2.2-de-tb.xpi online.
           10:   </li>
           11:   <li>
           12:     <div class="date">Okt 31</div>
1.2    astrapi  13:       accountex-0.2.1-tb.xpi und accountex-0.2.1-de-tb.xpi online.
1.1    astrapi  14:   </li>
           15:   <li>
           16:     <div class="date">Okt 05</div>
1.2    astrapi  17:       accountex-0.2.0-tb.xpi und accountex-0.2.0-de-tb.xpi online.
1.1    astrapi  18:   </li>
           19: </ul>
           20: <br /><br /><br />

FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>