Annotation of accountex/www/de_news.html, revision 1.10

1.6    astrapi   1: <h1>Neuigkeiten</h1>
1.1    astrapi   2: <ul class="news">
           3:   <li>
1.10  ! astrapi   4:     <div class="date">07 Apr 30</div>
    !       5:       Ab sofort wird Thunderbird 2.0 unterst&uuml;tzt.
    !       6:       accountex-0.2.3-tb.xpi und accountex-0.2.3-de-tb.xpi online.
    !       7:   </li>
    !       8:   <li>
    !       9:     <div class="date">05 Dez 26</div>
1.7    astrapi  10:       Beta1 von accountex 0.3.0 jetzt <a href="de_beta.html">herunterladen</a>!
           11:   </li>
           12:   <li>
1.10  ! astrapi  13:     <div class="date">05 Nov 22</div>
1.4    astrapi  14:       Neue Rubrik "Beta". Erster Screenshot der k&uuml;nftigen Version.
1.3    astrapi  15:   </li>
           16:   <li>
1.10  ! astrapi  17:     <div class="date">05 Nov 13</div>
1.1    astrapi  18:       accountex-0.2.2-tb.xpi und accountex-0.2.2-de-tb.xpi online.
           19:   </li>
           20:   <li>
1.10  ! astrapi  21:     <div class="date">05 Okt 31</div>
1.2    astrapi  22:       accountex-0.2.1-tb.xpi und accountex-0.2.1-de-tb.xpi online.
1.1    astrapi  23:   </li>
           24:   <li>
1.10  ! astrapi  25:     <div class="date">05 Okt 05</div>
1.2    astrapi  26:       accountex-0.2.0-tb.xpi und accountex-0.2.0-de-tb.xpi online.
1.1    astrapi  27:   </li>
           28: </ul>
1.6    astrapi  29: <br />

FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>