Diff for /accountex/www/de_news.html between versions 1.6 and 1.7

version 1.6, 2005/12/05 06:55:17 version 1.7, 2005/12/25 12:40:09
Line 1 Line 1
 <h1>Neuigkeiten</h1>  <h1>Neuigkeiten</h1>
 <ul class="news">  <ul class="news">
   <li>    <li>
       <div class="date">Dec 25</div>
         Beta1 von accountex 0.3.0 jetzt <a href="de_beta.html">herunterladen</a>!
     </li>
     <li>
     <div class="date">Nov 22</div>      <div class="date">Nov 22</div>
       Neue Rubrik "Beta". Erster Screenshot der k&uuml;nftigen Version.        Neue Rubrik "Beta". Erster Screenshot der k&uuml;nftigen Version.
   </li>    </li>

Removed from v.1.6  
changed lines
  Added in v.1.7


FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>