--- accountex/www/de_bugs.html 2005/11/15 22:31:40 1.1 +++ accountex/www/de_bugs.html 2005/11/16 10:21:38 1.2 @@ -1,4 +1,21 @@ - + + + + + accountex: contact, translation, donate + + + + + +
+ + + +
+ +
+

Bugs

+
+
+ + + \ No newline at end of file